Cyber Security News rss-feed-post-generator-echo Security Bloggers Network Security Boulevard

USENIX Security ’23 – MorFuzz: Fuzzing Processor Via Runtime Instruction Morphing enhanced Synchronizable Co-simulation – Source: securityboulevard.com

Source: securityboulevard.com – Author: Marc Handelman Authors/Presenters: Jinyan Xu, Yiyuan Liu, Sirui He, Haoran Lin, Yajin Zhou, Cong Wang Many thanks to USENIX for publishing their...